תנאי שימוש 

ברוכים הבאים למערכת UMAN המנוהלת ומופעלת על-ידי חברת אגאד (AJAD), ע.מ. 300572278, מרחוב שיח גראח בירושלים (“החברה”).  

הגישה למערכת והשימוש בה, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”), המסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש במערכת (להלן: “משתמש” או “אתה”). הרישום למערכת או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. למען הסר ספק, הגדרת המשתמש לעיל כוללת גם משתמשים שהם חברות ניהול, ועדי בתים וספקי שירותים. 

 

1- אודות המערכת

המערכת מיועדת לסייע בניהול יומן העבודה של חברות הבנייה במספר אתרי בנייה, רישום וניהול חומרי בניין, ארכיוני דיוור ומסמכים נכנסים/יוצאים, רישום נוכחות לעובדים, הגשת פרטי עובדים וכספים, בזאת ("השירותים "). השירותים כרוכים בהזמנתם על ידי המשתמש ובתשלום עבורם, כמפורט בסעיף 4 להלן.  

 

 2- רישום למערכת

השימוש במערכת או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתה עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך השלמת הרישום למערכת, יש למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת מגורים מלאה לרבות מספר דירה ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. 

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב. על מנת להירשם ולעשות שימוש במערכת עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. 

הנך מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש במערכת תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו- (ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת . 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום של משתמש או לחסום גישה של משתמש אל המערכת ו/או אל השירותים, או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל פעילות המתרחשת בחשבונו, ועליו לשמור את פרטי החשבון באופן מאובטח. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. 

 

3- הוראות כלליות בדבר השימוש במערכת

כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, במערכת, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים במערכת, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים במערכת והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ”ל) (להלן: “זכויות הקניין הרוחני”) הינן קניינה המלא והבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים “תוכן” או “תכנים” פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא. 

החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי במערכת ובתכני החברה, אך ורק לצרכים המתוארים במערכת ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם המערכת, התכנים וזכויות הקניין הרוחני. 

ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר למערכת או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור. 

החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת במערכת או בכל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה. 

החברה אינה מתחייבת כי (א) המערכת תהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים והתכנים המוצעים במערכת יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; (ג) המערכת תהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה. 

מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש במערכת, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של המערכת. 

 

4- הזמנת השירותים

המערכת מאפשרת להזמין חלק מהשירותים המוצעים לתקופת ניסיון שתומכת בעד 10 עובדים ו 3 אתרי בנייה באמצעות המערכת על ידי המשתמש (״תקופת הניסיון״) ללא תשלום ולאחר סיום תקופת הניסיון באמצעות תשלום הסכומים המנויים בהתראת התשלום שתשלח על ידי המערכת כדמי מנוי חודשיים. כל הסכומים המופיעים במערכת אינם כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש (״דמי המנוי״). ניתן לשלם את מחיר ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך במערכת. לאחר ביצוע הזמנתך תקבל אישור המעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת .רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההזמנה, תיחשב הזמנתך כבת ביצוע. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי הוא נותן את הסכמתו לביצוע החיוב האמור כל חודש בחודשו ביום ה-1 לאותו חודש. 

המערכת מאפשרת לשלם את דמי המנוי באמצעות הוראת קבע ע”י הרשאה לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש והמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, כי הוא נותן את הסכמתו לביצוע החיוב האמור כעסקה מתמשכת לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “החוק”). המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל החברה ולבטל את ההרשאה באמצעות הגדרות המערכת או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובתContact Usוהכל בכפוף להוראות החוק. 

כדי שהחברה תוכל לספק את השירותים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט במערכת באופן תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לביצוע השירות ולחיוב כרטיס האשראי. במידה ונתקבלה אצל המשתמש הודעה בדבר פרטים שגויים בהזמנתו או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, יש לפנות אל החברה לאלתר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובתContact Usהחברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה, בכפוף לאמור בהוראות סעיף 5 להלן. 

 

5- מדיניות ביטול הזמנות

ביטול הזמנה יעשה בהתאם לתנאי ההזמנה המיוחדים אותה מבקשים לבטל ובכפוף לכל הוראות הדין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות החוק. במידה ובוטלה הזמנה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש, תזכה החברה את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה. 

משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובתContact Usבבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי במערכת, הן כתוצאה מאובדן המכשיר טלפון והן מכל סיבה אחרת. 

המשתמשים מצהירים כי הם נותנים את הסכמתם לאמור לעיל ומתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר, ככל שרלוונטי, כי יפעלו בהתאם למדיניות ביטול ההזמנות האמורה בסעיף 5 זה. 

 

6- תכני המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כי (א) הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידו למערכת (ככל שיועלו), לרבות מודעות, הודעות, מידע, קבצים, תמונות, סרטונים וכיוצא באלה או שקיבל את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו- (ב) כי הוא אחראי באופן בלעדי לתכנים ולמודעות המועלים על ידו למערכת, בקשר לשירותים ובכלל. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים על ידי המשתמש במערכת, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים. 

המשתמש מעניק בזאת לחברה רישיון שימוש בלתי מוגבל, שאינו בלעדי, כלל עולמי, ללא תשלום או תמלוגים, להשתמש, להעתיק, להוריד, לאחסן, לשתף, לפרסם, לשכפל, להפיץ ולהציג את תכני המשתמש באופן המתואר בתנאי שימוש אלה, ולאפשר לאחרים לעשות זאת על מנת להפעיל את המערכת. 

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי על מידע או תכנים שהועלו למערכת על ידי המשתמש, להסיר מהמערכת, ללא הודעה מראש, תכנים שפורסמו על ידי משתמשים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הינם שקריים או מטעים, מפרים זכויות של צדדים שלישיים, אינם עומדים בהוראות תנאי השימוש או כאלה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי עשויים לפגוע באינטרס מסחרי לגיטימי של החברה. 

החברה אינה חברה לאחסון ו/או שיתוף קבצים או תכנים ואינה לוקחת אחריות מכל סוג שהוא על תכני המשתמש כמפורט בסעיף 10 להלן, לרבות זמינותם, שמירתם, פרסומם, הסתמכות עליהם וכיו”ב. בנוסף, החברה מבהירה כי תכנים המועלים למערכת על ידי המשתמשים אינם מתפרסמים מטעמה והיא אינה אחראית לאמינות, שלמות, דיוק או מהימנות התכנים כאמור. 

 

7- שימוש אסור במערכת

הנך מתחייב כי בקשר עם השימוש במערכת ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות הבאות: (א) שימוש במערכת באופן המשנה את עיצובה או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים במערכת, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש במערכת לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתנאי השימוש; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים במערכת מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהמערכת; (ז) הפצת “דואר זבל” או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; (ח) התקשרות עם מי מהמשתמשים באופן ישיר למתן שירותים, שלא באמצעות המערכת; ו- (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל. 

הנך מתחייב כי בעת השימוש במערכת ובשירותים, לא תשלח, תשדר, תפרסם, תציג או תעלה, כל תוכן (א) שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי, פוגעני או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית; (ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; ו/או (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי. 

 

8- קישורים ופרסומים

המערכת עשויה לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של החברה ונעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה ואתר כאמור. 

אין ליצור קישורים למערכת, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים. 

המערכת עשויה לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי כאמור במערכת אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות במערכת, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים במערכת תבוצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, והחברה לא תהא צד לכל עסקה כזאת. 

 

9- מדיניות פרטיות

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי החברה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על משתמשים באמצעות המערכת. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במערכת, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדינית הפרטיות אשר זמינה במערכת. הרישום למערכת או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתנאי שימוש אלו. 

 

10- אחריות ושיפוי

השימוש במערכת הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המערכת, השירותים והתכנים במערכת מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש במערכת או בשירותים והתקשרות עם צדדים שלישיים באמצעותה, לרבות כל פעולה או הימנעות מפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם במערכת (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים), לרבות לטיב, לאיכות ולאופן מתן השירות על ידי צדדים שלישיים וכיוצא באלה. למען הסר ספק, האחריות המלאה לשירותים ו/או למוצרים אשר ניתנו ו/או סופקו על ידי צדדים שלישיים באמצעות המערכת לרבות לכל פגיעה, אבדן, הפסד, הוצאה ונזק (לרבות נזקי גוף ורכוש), מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין, תחול על המשתמש, והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה ביחס לאמור לעיל ובנוגע למערכת, לרבות זמינות התכנים, תקלות, תוצאות השימוש וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות למשתמש כל טענה כאמור, בין אם ידועה לו ובין אם תיוודע לו בעתיד, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר. 

המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש במערכת או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות החברה כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. 

 

11- הודעה והסרה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהמערכת תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע במערכת מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובתContact Usולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון. 

 

12– כללי

החברה עשויה לשנות מעת לעת את המבנה, המראה והעיצוב של המערכת, את היקפם וזמינותם של השירותים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך במערכת (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותה), והכל – מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם. 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי המערכת החל ממועד פרסומו במערכת.  

על השימוש במערכת, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש במערכת או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל. 

תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין החברה בקשר לשימוש שלך במערכת. 

החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש. 

במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם. 

לא יראו עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי החברה בכתב. 

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש של המערכת ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת Contact Us.